Les monedes de les cooperatives terrassenques (1)

31 05 2011

A l’entorn del post anterior l’amic Ricard Font ens ha comentat el següent: “Les cooperatives acostumaven a fer moneda pròpia” i per il·lustrar aquest comentari ens ha fet arribar unes imatges d’aquestes monedes, que crec que poden ser d’interès poder-les comentar i recordar:

El primer grup pertany a la “Cooperativa de consums de Sant Josep
Són dues fitxes iguals, però mentre una és de coure, l’altre és de llautó. A l’anvers podem veure l’escut local amb el Sagrat Cor i una llegenda en català d’abans de la normalització que diu “UNS PER ALTRES I DÉU PER TOTS-COOPERATIVA DE CONSUMS DE SANT JOSEPH PER LO SOCORS E INSTRUCCIÓ DEL OBRER”. Al revers podem llegir la llegenda: COOPERATIVA DE S: JOSEPH PER LO –SOCORS E INSTRUCCIÓ DEL OBRER. El diàmetre és de 24 m.m. i  no està considerada amb valor monetari.

El segon grup és de la “Cooperativa popular ELS AMICS” de l’any 1935, amb 4 valors de 5 i 10 cts. i de 1 i 5 pessetes, les primeres en coure i les segones en cupro-níquel. A l’anvers i veiem una guardiola amb el lema “TOTS PER UN- UN PER TOTS COOPERATIVA POPULAR ELS AMICS” i al revers: “ANY 1935” i, en cada una d’elles, el valor corresponent i el nom de “TERRASSA”. El diàmetre de les de 5 cts. i 1 pta. és de 25 mm., la de 10 cts. de 30 mm. i la de 5 ptes. de 33mm.

El tercer grup pertany a la “Cooperativa familiar obrera” també de l’any 1935 i es tracta de quatre fitxes: dues de 10 cts., una de 30 mm de diàmetre i l’altra de 27 mm . Una fitxa de 25 cts. de 25 mm de diàmetre i la darrera fitxa de 1pta. de 30 mm. Les de valors fraccionaris són de llautó i la pesseta de cupro-níquel. A l’anvers hi podem veure un triangle amb dues mans enllaçades i dins de cada pal del triangle la llegenda “COPERATIVA FAMILIAR OBRERA”, mentre que al revers figura “ANY 1935” i el respectiu valor.

El quart grup és de “S.A. Francisco Torredemer” i es tracta d’una fitxa de cartó groc imprès en negre de voltants dels anys 60. A l’anvers podem llegir: “S. A. FRANCISCO TORREDEMER –TARRASA pagarà” (i el valor corresponent). Les de 10 cts. tenen un diàmetre de 23mm i les de 50 cts. de 3o mm. Al revers no hi ha imprès rés i tant sols s’aprecia un segell en sec amb el lema “FRANCISCO TORREDEMER”.

El darrer grup pertany a la “Unió de Cooperadors” i com podem comprovar es tracta d’una cartolina a l’anvers de la qual podem llegir “UNIÓ COOPERADORS telefon 2248 CREU 26 TERRASSA” (segellat amb tinta vermella) i a l’anvers el seu valor de 5 cèntims.

Evidentment aquestes monedes només servien per pagar el que els treballadors podien adquirir en els economats de les fàbriques.
%d bloggers like this: